You are here: เกี่ยวกับสหกรณ์ > เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

 
 

 

นางพิมพ์พันธ์  อินทร์ขำ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
                       
นางสาวอภิฤดี
จันทร์แก้ว
นางสาวสายใจ
ผึ่งผดุง
 นางสาวพิมพ์ธีรา 
แก้วแสง
นางสาวนาฏอนงค์ 
ธรรมบำรุง
 หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ        หัวหน้าฝ่ายบัญชี             หัวหน้าฝ่ายการเงิน         หัวหน้าฝ่ายธุรการ
       
        
นางพรพิรุณ  มั่นเพ็ง      
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ      

  

       
นางสาวภัทรา หงษ์คณานุเคราะห์   นางวราพร แพสถิตถาวร 
ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้สอบบัญชี

 

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th