You are here: เกี่ยวกับสหกรณ์ > ประวัติ

 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2511         เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527และขึ้นทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.60/2527 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีนายทำนุ วะสีนนท์      เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายพิศาล คงสำราญ  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2528  ณ  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   ด้วยเงินเริ่มต้นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
            คณะกรรมการจัดตั้งมี  10 ท่าน ดังนี้
 
 1. นายทำนุ วะสีนนท์
ประธานคณะผู้จัดตั้ง 
 2. นายรักเกียรติ ดิษยวรรธนะ
กรรมการ 
 3. นางเพียงตา มหาชัย
กรรมการ 
 4. นายเอื้อน คงวัฒนากุล
กรรมการ 
 5. นายยุทธพงศ์ ชุติศักดิ์เกตุ
กรรมการ 
 6. นายปรัชญา หาสัตยกุล
กรรมการ 
 7. นายพเยาว์ หุนตระกูล
กรรมการ 
 8. นายสุวีระ ไชยพลับ
กรรมการ 
 9. นางเกษิณี มงคล
กรรมการ 
 10. นางสัญญา อิกขิโสภา  
กรรมการ 
 
ArticleCategory
Skip Navigation Links.

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th