You are here: สิทธิประโยชน์สมาชิก > สวัสดิการสมาชิก > ทุนสาธารณประโยชน์
 
 
....สิทธิประโยชน์สมาชิก....
     เงินทุนสาธารณประโยชน์

           
            ทุนสาธารณประโยชน์ หมายถึง เงินทุนที่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ มีมติให้จัดสรรจาก
     กำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ หรือจากการรับบริจาค หรือจากการอื่น ซึ่งมี
     วัตถุประสงค์ให้นำเข้าทุนสาธารณประโยชน์
            ทุนสาธารณประโยชน์  จะจ่ายได้ด้วยวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
     
          1. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกถึงแก่กรรม     
           ** 2. เพื่อสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม                                                        

               3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก                                                 

               4.เพื่อทุนศึกษาบุตรสมาชิก
               5.เพื่อการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ
               6.เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติภัยธรรมชาติ
               7.เพื่อสาธรณกุศล
               8.เพื่อการอื่น ๆ ที่สนับสนุนระบบสหกรณ์ฯ
 ทั้งนี้ข้อ 5 (3) (4) (5) (6) (8) ให้จ่ายตามมติคณะกรรมการ

            **บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท และให้เป็นสิทธิ
             เฉพาะบุคคล
            
     
    ทั้งนี้ระเบียบการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิก สามารถดูได้จากระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560


 

 

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th