Mode:  
 

 

 
 

 

 

           การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี             
  มอบทุนการศึกษา                   

       

          

 โครงการฝึกอาชีพ

 

 

 โครงการสัมมนา
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th