ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ปี 2561

รายละเอียด
31 กรกฎาคม 2561
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,269
จำนวนสมาชิก 1,151
จำนวนสมาชิกสมทบ 118
  1.สินทรัพย์รวม  658,157,669.18
    1.1 เงินให้สมาชิกกู้ 412,240,080.20
    1.2 เงินลงทุน    245,530,659.40
       1.2.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 21,751,231.97
       1.2.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 203,579,427.43
       1.2.3 เงินลงทุน 20,200,000.00
    1.3 สินทรัพย์อื่นๆ 386,929.58
  2.หนี้สินรวม  217,930,329.91
    2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  210,450,534.64
    2.2 หนี้สินอื่น  7,479,795.27
  3.ทุนของสหกรณ์  440,227,310.00
    3.1 ทุนเรือนหุ้น 364,023,490.00
    3.2 ทุนสำรอง 46,446,139.63
    3.3 ทุนสะสมและอื่นๆ 12,639,091.36
    3.4 กำไรสุทธิ 17,118,589.08
  4.รายได้ 22,508,622.44
    4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 19,016,919.25
    4.2 รายได้อื่น 3,491,703.19
  5.ค่าใช้จ่าย 5,390,033.36
    5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 2,938,834.37
    5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,451,198.99

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th