ฌาปณกิจสงเคราะห์
 TitleDescription
ข้อบ้งคับข้อบ้งคับฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
ระเบียบระเบียบฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
เลขที่บัญชีโอนเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอ.รรท. / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ.

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จำกัด
ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-202-4577   02-202-4588   โทรสาร: 02-354-3398
E-mail:  co-op@dip.go.th